LL.M.
(Master of Laws)

Štúdium-LLM.cz má za cieľ informovať všetkých potencionálnych záujemcov a širokú verejnosť o ponuke vzdelávacích programov LL.M. (Master of Laws).

Na týchto stránkach získate základné informácie o titule LL.M., prínosoch štúdia, forme a priebehu štúdia, pre koho je štúdium určené, v akom rozmedzí sa pohybuje cena a aké druhy programov LL.M. sú v ČR ponúkané.

LL.M. titul

Master of Laws (LL.M.) je medzinárodný vzdelávací program, ktorý má pôvod v angloamerických krajinách. Štúdium predstavuje príležitosť k prehĺbeniu odbornej kvalifikácie hlavne pre advokátov, koncipientov, právnikov, notárov, ale tiež pracovníkov z podnikovej sféry, ktorí sa právom zaoberajú na dennej báze.

Titul LL.M. udeľuje vzdelávacia inštitúcia vo svojej krajine podľa príslušných zákonov. V západných krajinách ide o akademický titul (právne vzdelanie magisterského typu). Podľa českej a slovenskej legislatívy ide o formu profesijného vzdelávania. Zameriava sa viac na prax a je určený špecialistom s už absolvovaným vysokoškolským vzdelaním, ktorí profesne pôsobia v právnej oblasti.

Titul LL.M. sa uvádza za menom rovnako ako ostatné angloamerické tituly (MBA, BBA apod.).

Prínos LL.M. štúdia

Študenti programu LL.M. získajú komplexný prehľad o všetkých dôležitých aspektoch svojej právnej špecializácie. Môžu si zvoliť napríklad program zameraný na oblasť daní, medzinárodného či obchodného práva. Štúdiom ich prevedú profesionáli s bohatými skúsenosťami v danom odbore, ktorí so študentmi diskutujú o všetkom, čo je pre ich prax podstatné a zameriavajú sa predovšetkým na praktické uplatnenie predaných informácií. Okrem nových znalostí obohatí program LL.M. študentov tiež o povedomí o trendoch a aktuálnych zmenách v oblasti práva.

Získaný titul LL.M. je vo vzťahu k zamestnávateľovi či klientom dokladom o rozšírení odbornej kvalifikácie a predstavuje veľkú výhodu pre prácu v medzinárodnom prostredí.

Podmienky prijatia

LL.M. je vysoko špecializovaný program, ktorý je určený primárne pre právnikov, advokátov, notárov či iných právnych špecialistov, ktorí si chcú týmto spôsobom rozšíriť svoje odborné znalosti. V ideálnom prípade by mal mať uchádzač vyštudovaný odbor, ktorý sa práva týka. V prípade, že uchádzač profesne pôsobí v právnej oblasti, nie je právne akademické vzdelanie pravidla úplne nutné. Je však potreba doložiť vzdelávacej inštitúcii potvrdenie o praxi.

Cena štúdia

Cena štúdia LL.M. sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí od 3.270 EUR až po 10.000 EUR v závislosti na vzdelávacej inštitúcii. Neplatí, že kvalita štúdia rastie s jeho cenou. Dnes sa ponuky niektorých škôl pohybujú na hranici 3.600 EUR.

Organizácia štúdia

Dĺžka štúdia LL.M. sa pohybuje od 1,5 roku do 3 rokov (prevažne v zahraničí). Väčšina ponúkaných študijných programov v ČR má dĺžku v priemere okolo 2 rokov (najčastejšie v kombinovanej podobe). Vzdelávacie inštitúcie v súčasnosti poskytujú štúdium v kombinácii e-learningu a prezenčných interaktívnych seminárov.

Štúdium je zakončené odbornou záverečnou prácou, jej obhajobou, a ďalej záverečnou skúškou, pri ktorej študent preukáže nadobudnuté znalosti.

Kde študovať LL.M.?

Detailne porovnanie inštitúcií poskytujúce štúdium LL.M. nájdete napr. na webe Asociace MBA:

Business Institut EDU a.s.

 • dĺžka štúdia: 20 mesiacov
 • forma štúdia: kombinovaná
 • cena štúdia: 98.000 Kč bez DPH
 • náplň štúdia:
  Na úvod študijného programu sa študenti zoznámia s problematikou obchodného práva a s postavením podnikateľa v českom i európskom prostredí. Ďalej sa budú venovať právu hospodárskej súťaže a nekalosúťažnému jednaniu, na ktoré naviaže európske hospodárske právo a právo finančné. Súčasťou programu sú aj ďalšie oblasti práva, hlavne právo obchodných spoločností, obchodné záväzkové vzťahy, právo EU a medzinárodné obchodné právo. V treťom semestri sa študenti zamerajú na insolventné právo a jeho širšie väzby a jeden modul bude venovaný zmenkovému a šekovému právu. S narastajúcim významom daňových aspektov nie je vynechané ani daňové právo české a EU. Na záver programu je zaradený modul týkajúci sa komunikačných schopností a efektívneho riešenia konfliktov, pretože zvládnutie tzv. soft skills zručností a skúseností je potrebnou súčasťou v každej právnej oblasti.

Cambridge Business School, s.r.o.

 • dĺžka štúdia: 15 mesiacov
 • forma štúdia: kombinovaná
 • cena štúdia: 98.000 Kč bez DPH
 • náplň štúdia:
  V rámci tohto programu sa študenti zoznámia s princípmi a zásadami nového občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách. Pozornosť je venovaná predovšetkým právu obchodných spoločností, záväzkovým právnym vzťahom a obchodnému právu v medzinárodnom kontexte. Pozornosť programu LL.M. je zameraná i na ďalšie právne oblasti, ako sú finančné právo, právo hospodárskej súťaže, insolventné a pracovné právo. Absolvent programu tak získa ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, ktoré budú doplnené konkrétnymi prípadmi z praxe. V tomto programe vyučujú poprední odborníci z rôznych sfér právnej problematiky, ktorí tak zaručia pridanú hodnotu programu využiteľnú v praxi.

University of New York in Prague

 • dĺžka štúdia: 12 mesiacov
 • forma štúdia: prezenčná
 • cena štúdia: 250.000 Kč
 • náplň štúdia:
  Absolventi študijného programu LL.M. získajú znalosti a zručnosti potrebné pre celú radu rôznych zamestnaní v právnickej profesii. Majú súčasne jedinečnú možnosť si svoje štúdiá na UNYP prispôsobiť a zamerať sa na oblasti, ktoré ich zaujímajú najviac (EU a medzinárodné právo, Podnikové a finančné právo, Právo obchodnej značky i Marketingové právo). Program LLM sa skladá z dvoch základných kurzov (Dizertačná práca a Metódy výskumu), širokého spektra voliteľných predmetov a je obohatený o významnú výskumnú zložku, ktorá je dôležitá pre následné vypracovanie dizertačnej práce.